Bestyrelsens beretning 2021

Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 2021

Forenings-året i tennisklubben 2020 var, som hos så mange andre, et år præget af Corona og restriktioner. Vores Beretning fra Forenings året 2020 er derfor dels en lidt kedelig fortælling om en masse ændrede eller aflyste arrangementer ……. men det også en positiv fortælling om det sammenhold og fællesskab der eksisterer i klubben, med lyst og vilje til at få at tingene til at glide trods diverse udfordringer, – samt de gevinster den verdensomspændende pandemi også fik for klubben i 2020.

 • Vores sæsonstart med standerhejsning var planlagt til 21. april

Tilladelse til åbning for udendørs idræt kom, – og med rigtig god hjælp fra medlemmer, fik vi klargjort banerne så vi kunne åbne for spil på banerne d. 21. april.

Standerhejsning var det dog ikke muligt at afholde idet der kun måtte samles begrænset antal på banerne – men spillet kom i gang 😊

 • Tennissportens dag blev desværre aflyst
 • Klubhuset måtte vi lukke – og var herefter desværre lukket en stor del af sæsonen.
 • Vores Generalforsamling blev af samme årsag udskudt, og blev derfor først afviklet i August måned

For juniorer:

 • Blev der arrangeret Træning onsdage 16.30 – 18 med overholdelse af Coronarestriktioner og antal børn på banerne – et arbejde som krævede lidt koordinering – ikke mindst fra træners side
 • Der var ikke børneintroduktionskursus 2020 da der ikke havde været nogen særlig interesse
 • Et planlagt tilbud om sammenspil arrangeret af bestyrelsen blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.

Vi kunne ønske der ville komme flere juniorer til i klubben, og derfor holder vi også fast i tilbud på juniorsiden i sæsonen 2021. Vi vil gerne arbejde på at udvikle den del, da det selvfølgelig er vigtigt for klubbens ”overlevelse” på sigt – men det er svært at fastholde juniorer til tennis

For Seniorer:

 • Der blev afholdt voksenintroduktion i maj – der var i alt 2 hold (1+ + 6) Efterfølgende blev der arrangeret spil med de nye og tilbud om opfølgning med Jørgen.
 • De vanlige sammenspils dage var til at starte med aflyst på grund af forsamlingsloft, – det blev genoptaget primo juni hvor restriktionerne blev lempet – med spil mandag, torsdag 17-19 og onsdag og søndag formiddag,
 • Vores planlagte Træf m Dronninglund blev aflyst (også planlagt damedouble m Dronninglund)

Hen på sommeren lempedes restriktionerne, så det blev muligt at afholde sociale arrangementer:

 • Det lykkes os her at afholde 2 gange mix turnering søndag formiddag m kaffe og rundstykker.
 • et mix-arrangement i august m efterflg grill og
 • et aftenarrangement m lys på banerne. 
 • 2 dame doubleaftener. Klubhuset kunne åbnes til de arrangementer. 

Samt

 • Tema-Træningsaftener med Jørgen Nørgaard

NIH og Bifos havde igen i 2020 lejet baner.

På Banerne var der alm. vedligehold – og ikke nogen nye tiltag ud over nye slæbe-net og nye ”kugler” til at tælle point med

Banerne blev igen i år passet meget flot af et hold herrer til hver bane.

 – TAK for det flotte arbejde – Det lod sig faktisk gøre at holde anlægget delvist åben helt ind i november måned

I Klubhuset blev rengøring igen varetaget af damerne fra det blev åbnet sidst på sommeren. – Desuden påtog damerne sig på skift at holde terrassen pæn og fejet – også en stor TAK for den indsats

I vinterhalvåret var der 35 tilmeldt vintertennis. Det blev præget af Corona-situationen, med skiftevise nedlukninger og aflysninger.

Der er trods nedlukning for indendørs idræt, betalt vinterkontingent, og det er uafklaret hvad kommunen vil opkræve klubben. De har indtil videre meddelt, at de vil opkræve fuldt, trods det at vi slet ikke har kunnet spille hele sæsonen (vi fik jo ikke spillet mange gange) Vi har gjort indsigelser, men venter på, hvad afgørelsen bliver.

Det etablerede Tennisnetværk Nord forsøgte at afholde møder og arrangementer, kun et enkelt møde blev afholdt – resten aflyst gr. restriktioner

 • Det bliver forhåbentlig bedre næste år, der er mange planer om tiltag de nordjyske klubber imellem

Vi havde i Bestyrelsen Planer om at promovere klubben m bannere og andre tiltag i 2020 – det blev sat på pause

 • Vi havde ønske om at flere kunne komme på trænerkursus – Vi havde en enkelt afsted på K2 (det var Valdemar Majlund)

 – At få flere til at uddannes sig til trænere/hjælpetrænere er noget vi gerne vil prioritere fremadrettet og vi vil opfordre interesserede medlemmer i at komme på kurser

Specielt da også vores træner gennem flere år Jørgen, har valgt at trække sig fra aktiviteter i Brønderslev, pga. af helbredsmæssige årsager.

 • Vi har været rigtig glade for at have Jørgen som træner men har selvfølgelig fuld forståelse for hans situation som gør at han må drosle lidt ned.
 • Vi har været i arbejdstøjet, og også fundet en ny junior-træner ved navn Michael Pedersen samt fundet en løsning til voksenintro på midlertidig basis

Så – på trænerområdet, kommer vi derfor til at skulle have fokus fremadrettet for at finde en løsning på lang sigt

På turneringssiden, havde vi deltagelse af 2 hold:

Det var i herre-serien – hvor der var deltagelse

(Mads Thomsen beretter om dette under punktet eventuelt)

På medlemssiden, var året præget af tilgang – idet vi i 2020 fik medlemsforøgelse på

35 medlemmer i alt i forhold til året før ( knapt 30% forøgelse):

Antal medlemmer i alt 2020:  147

– fordelt på 39 damer, 75 herrer, 33 juniorer.

Ift. medlemmer – synes vi i bestyrelsen selvfølgelig, at det er positivt at kunne opretholde samme medlemsstyrke, eller måske endda øge antallet af medlemmer.

Noget af det, der lod sig gøre trods restriktioner, var en Medlemsundersøgelse, som var udarbejdet af DGI.

Vi tænkte, at det ville være et godt værktøj til at tage temperaturen på klublivet og træffe beslutninger for klubbens videre udvikling.

Vi udsendte undersøgelsen i sidst på året og 28 medlemmer fra tennisklubben deltog.

Der var 69% mænd som besvarede. De fleste var seniorer med 4 års erfaring eller mere, og spillehyppighed mellem 1-3 gange ugentlig.

Undersøgelsen gav os ikke så meget nyt at arbejde med. Det generelle billede var, at der var tilfredshed med klubbens tilbud, kontingentet, klubledelsens arbejde, klubhuset, træningsfaciliteterne, klublivet og mulighederne for deltagelse i arrangementer.

Noget af det der blev scoret mindst på var:  fokus på udvikling, muligheden for at købe mad og drikke i klubhuset samt mulighed for flere tilskuere.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende besvarelsen og fandt ikke grundlag for at ændre på noget på den baggrund – men blev dog enige om at det var vigtigt med transparens og synlighed ift. planer og klubudvikling

Fremtidige planer :

Ved sidste Generalforsamling blev der rejst forslag om, at få set på vores baner af et professionelt firma, da det var oplevelsen at hjørnerne ”dykkede” og standarden på specielt Bane 1 var under standard i andre klubber.

Vi fik bestilt et eftersyn ved professionelt firma og resultatet var:

 • Bane 1 er skæv og trænger til gennemgribende renovering
 • Bane 2, 3 og 4 – kan nøjes med alm. Klargøring.

Vi fik indhentet tilbud og planlagt ovenstående til sæsonstart, således at de står fint som vi ser dem idag.

I den samme forbindelse ville vi få set på hegn specielt mellem banerne – det blev ikke nået inden sæsonstart – så det må blive i indeværende år.

Der blev også set på vores vandingsanlæg som der ikke er noget at udsætte på – andet end lidt småjusteringer som vi selv kan stå for

Ved sidste Generalforsamling var punktet omkring evt. ønske om Padelanlæg også til diskussion. Her fik Bestyrelsen tilsagn om at arbejde videre med padelbaneanlæg.

Det har vi taget op og arbejdet med.

Der er kommet byggetilladelse og der arbejdes videre med projektet.

Der er nedsat en decideret ”padel-arbejdsgruppe” – og vi har sammen været på ekskursion til Frederikshavn for at se Padelbaner og høre alt om spillet, underlag osv.

Vi har også meldt os ind i et fælles Nordjysk netværk for padel, og været med på virtuelle møder, for at få mer’ viden og informationer omkring Padel

 • Her har vi også hørt om nogle af de udfordringer og fordele som andre klubber har stået med

Bygning af 2 padelbaner er omkostningstung for klubben – og der arbejdes derfor ihærdigt med at få skaffet tilstrækkelig med økonomisk kapital i form af fonde, sponsorater osv. (Else vil senere komme meget mere ind på økonomien ift.  etablering af padelbanerne).

Vi har for nylig haft besøg af Nordjyske medier i et forsøg på også at skabe opmærksomhed og interesse for projektet – både ift. økonomi og medlemmer

Planen er, at der vil komme til at ligge en padelbane forskudt for bane 1 (i samme retning), samt for enden af bane 1, på tværs. Vi har tegninger og meget mere vi kan offentliggøre, så snart vi lige har en sidste godkendelse fra kommunen på plads og når vi er lidt længere i forløbet

Den forløbelige tidsplan er, at opførslen af banerne kan starte i sommeren 2021 og der vil i den forbindelse blive en række opgaver for bestyrelsen, at tage stilling til – ligesom der helt sikkert vil blive mulighed for, at komme til at give en hånd med i noget praktisk arbejde…

Trods de forskellige udfordringer der var i 2020, synes vi alligevel at året blev et godt år for Brønderslev Tennisklub, med en god lang sæson, flere medlemmer og gode tennistimer for alle.

Det blev et år, hvor Bestyrelsen ikke lå på den ”lade” side – for selv om der måske nok var mange aflysninger – var der meget af tage sig af ift. ændringer og holden ajour ift. nyeste anbefalinger og regler for foreningslivet + der blev også sat gang i nye planer og udvikling, der forhåbentlig kan gavne klubben som helhed.

Vi håber, at vores næste sæson 2021– som vi har slået i gang – bliver god og lang, med mange tennistimer på banerne og rigtig mange fælles arrangementer.

Stor tak til Bestyrelsen for et godt arbejde og konstruktivt samarbejde

Tak til alle vores sponsorer

Tak til alle jer medlemmer, der hjælper til og bakker op 😊

På Bestyrelsens vegne

Anette Aggerholm

Kommende aktiviteter