Referat 2018

Referat fra generalforsamling den 26. marts 2018
i Brønderslev Tennisklub.

Der var 24 fremmødte.

1.Valg af dirigent og referent

Aage Fredholm blev valgt til dirigent. Else Simonsen er referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår.

Formanden fremlagde beretning som blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet.

Der viste sig at være en skrivefejl i posten vedr. Kontingenter. Tallet var anført til 64.850 kr. Skulle rettelig være 61.850 kr. Fejlen har ingen konsekvenser for resultatet, der viser et overskud på 107.205 kr.

Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for kommende foreningsår.

Budgettet for 2018 blev gennemgået. Der blev spurgt til stigning i Administration fra 9000 kr. til 15.000 kr. Begrundelsen er indkøb af PC-er til booking. Der blev endvidere spurgt til Baner, nye initiativer. Specifikationen heraf er 2 nye bænke, 2 slæbenet, 2 vandsugere, elektronisk låsesystem, reparation af vandstyringsanlæg, kloakseparering og diverse udgifter.

Bestyrelsen foreslog med baggrund heri, at kontingent fortsætter uændret fra 2017 til 2018.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Else Simonsen, Kristian Schmidt og Anna Gregersen.

Anna Gregersen meddelte, at hun ikke ønsker genvalg.
Else Simonsen og Kristian Schmidt blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog valg af Anette Aggerholm, der blev valgt.

7. Valg af 1 og 2 revisorer og revisorsuppleant:

Som revisor blev genvalgt Aage Jensen og Preben Berg blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen har ønsket medlemmernes mening om:

a.Sæsonafslutningsfest for alle. Der var generelt stemning for afholdelse af en afslutningsfest, evt. i Den runde pavillon. Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre hermed.

b.Afvikling af klubmesterskab opdelt i 2 grupper for hhv. under 50 år og 50+ og hvem vil være tovholder.
Der var ikke de helt store bemærkninger hertil. Opfordring til bestyrelsen om at kontakte Casper Birk, som var sidste års initiativtager til afviklingen af klubmesterskab.

Videre under eventuelt blev rejst spørgsmål om, hvorfor der skal installeres elektronisk låsesystem, når udgiften ved udskiftning af nøgler kun er 3000 kr. om året.
Formanden kommenterede dette, herunder at man så ikke vil have nøgler ude at svømme. Folk afleverer ikke nøgler. Tillige, at bestyrelsen har besluttet at arbejde med emnet.
Flere kommenterede – bl.a. at det kan give nye muligheder for klubben i at give tilbud med mere fleksibilitet. Tillige at det også er godt, at det letter arbejdet for bestyrelsen i forhold til at holde styr på adgangen til anlægget.

Herudover blev rejst spørgsmål om Spil-Sammen-dage. Bl.a. at man ved at have flere dage, mister det sociale i spillet, hvor det hidtil har været de samme man mødte og at det var en god ting i forhold til relationerne.

Susanne Vitterup afgav på vegne af turneringsspillerne rapport om årets turneringsdeltagelse. Der har været 3 hold i sæsonen. Næste år bliver der kun 2 hold, idet det er svært at skaffe det fornødne antal spillere til 3 hold. Turneringsspillerne roser banernes kvalitet.

Referent: Else Simonsen

Godkendt af dirigenten, Aage Fredholm den 27. marts 2018.