Generalforsamling 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse (vedhæftet)

4. Godkendelse af næste års budget og kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Grethe Nielsen (modtager ikke genvalg), Mads Thomsen (modtager ikke genvalg) og Erik Ejsing (modtager genvalg)

7. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant. På valg: Aage Fredholm og Allan Thomsen

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen var der smørrebrød til de fremmødte.


Kommende aktiviteter