Generalforsamling

2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØNDERSLEV TENNIS KLUB

TIRSDAG D. 26.MARTS 2019, KL 19 I KLUBHUSET

 

23 medlemmer var mødt op til aftenens Generalforsamling i klubhuset

 

Dagsorden

1)     Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt Aage Fredholm

Referent Anette Aggerholm

Dagsorden blev fundet i overensstemmelse med vedtægterne og

rettidigt indkaldt. Godkendt

 

2)     Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår

Karen aflagde årsberetning fra bestyrelsen. Beretningen kan læses

separat.

 

Ift. den nye struktur vedr. Holdturnering, bliver der sat yderligere info

op på opslagstavlen. Der er tilmeldingsfrist d. 8/5

 

Vigtige datoer som allerede er bestemt: Arbejdsdag d. 6/4 kl 9.30

Standerhejsning 23.4 kl. 17.00

 

Frederik berettede under dette punkt nærmere vedr. tuneringshold:

2 hold var tilmeldt i serie 1 sidste år.  Begge hold klarede sig fint dog

uden at vinde. Desuden var der tilmeldt flex hold og i finalen blev

Hjørring slået 4-0 og Brønderslev blev Jyske mestre J Tillykke

 

I år er turneringsstrukturen anderledes. Alle klubbers 1. Hold mødes i 1.

Pulje dvs. 2. Hold kan ikke spille i 1. pulje = Den gode række bliver

måske bedre – men modstanden bliver større. Desuden bliver afstanden

til turneringer en udfordring idet det vil foregå i Skanderborg, Århus etc.

 

Der forsøges dialog med JTU ift. at prøve at få ændret strukturen.

Der er pt. Tilmeldt 2 hold. Turneringsspillerne vil rigtig gerne holde fast i

fortsat at spille onsdage kl. 19.

 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til formandens

beretning eller hold mv.

 

3)     Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til

        Godkendelse

 

Else fremlagde regnskabet. Det er sendt ud til alle medlemmerne i mail.

 

Generelt har der fra 2015-18 været en medlemsfremgang på 71,4% og

fra 2017-18 en fremgang på 12,5 %.

 

Else præsenterede en nyhed som bestyrelsen har valgt at bruge penge

på i den forgangne sæson, nemlig nye trøjer med logo til

turneringsspillerne, som de kan anvende til kampe mv. En trøje blev

prøvet og fundet rigtig fin

Der var her et spørgsmål ift. elforbrug? Var det steget pga. Lys på

banerne? Nej ikke voldsomt

 

Dernæst ikke yderligere spørgsmål til regnskabet

 

4)     Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende

        forenings år

 

Else fremlagde herefter forslag til budget 2019, ligeledes fremsendt til

alle medlemmer.

 

Generelt har vi i bestyrelsen valgt at være lidt forsigtige ift. budgettering

idet vi allerede har kendskab til ca. 13 pers som ikke kommer til næste

sæson

 

Vores baner blev sidst renoveret i 1990 – og der kan måske snart

forventes udgifter til dette

 

Klubhuset blev indviet 1/5 i 1949 – Else havde fundet et gammelt blad

frem og læste højt af detaljerne. Det betyder også at klubhuset har 70

års jubilæum i år, og flere mente at ”det skal fejres”.

Forslag til budget 2019 er derfor planlagt ud fra vores ældre klubhus

og de eventuelle behov for renovering af vandstyringsanlæg. Dertil

kommer yderligere kendte udgifter til vandseparering samt ønsker om

lidt nyt inventar (ny grill) etc.

 

Bestyrelsen har valgt at foreslå at holde uændret kontingent, idet vi har

lidt penge på bogen. Det er ikke fordi bestyrelsen tænker at man skal

budgettere med underskud men vi synes alligevel at det også er vigtigt

at undgå at skrue kontingentet op, hvis muligt.

 

(Kontingentet er pt. Kr 700 seniore /kr 300 for juniore og desuden halv

pris for efterfølgende indmeldelse af medlemmer fra samme husstand)

 

5)   Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Karen Jørgensen, Per Wahlberg og Susanne Vittrup

Per har ikke ønsket genvalg. Per var desværre ikke selv til stede, men vi

vil fra Bestyrelsen gerne takke Per for en kæmpestor indsats i årenes løb

 

Erik Ejsing blev valgt til bestyrelsen som nyt medlem. Tillykke med valget

og Velkommen til Erik

 

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg til Karen og Susanne. Begge blev

Genvalgt. Tillykke med genvalget

Karen accepterede at tage én periode mere (dvs. 2år) mener derefter at

der skal nye kræfter til

 

7)     Valg af 1 af 2 revisorer og revisor suppleant

Åge Jensen var tidligere revisor. Ære være hans minde.

Preben Berg var suppleant og nu revisor (på valg næste år)

Desuden er Aage Fredholm på valg. Vi har nu ingen suppleant

Aage Fredholm blev genvalgt og ny revisorsuppleant blev Allan Thomsen

Tak fordi I vil være behjælpelige og tillykke med valget

 

8)     Eventuelt

Finn: Hal 2 i hallen: Rengøring er under al kritik. De er glatte pga.

harpiks og manglende vask. Det ønskes gerne påtalt til hallen.

Det er der også i den anden hal. Under bænkene etc. Er der beskidt

 

Lydia: Synes det er flot med de mange tiltag som bestyrelsen har sat i

søen sidste år

 

Der kom et spørgsmål til ift. hvornår vi evt. forventer at der skal

renoveres eller evt. Anlægges nye baner og hvad det koster? Vi ved fra

et nyligt banepasningskursus, at det er i størrelsesordenen 150.000 kr.

Pr bane, men er ikke lige umiddelbart forestående. Vi kan også stadig

renovere og udbedre lidt, der hvor der er behov – men på sigt må vi

regne med at banerne på et tidspunkt skal omlægges helt.

Der var spørgsmål til om man kan forvente at få lån til renovering af

baner? Lån har vi tidligere fået i huset. Måske kan vi søge tilskud og

diverse fonde om penge – det skal i givet fald forsøges til den tid

 

Der blev spurgt til, hvordan turneringsspillerne oplever banerne?

Frederik berettede at der generelt er ros til vores baner, som stadig er

ret gode at spille på. Desuden høster vi ros for vores flotte omgivelser

og lysanlægget, som man ikke ser mange andre steder.

 

Der var spørgsmål ift. om vi ønsker lys på de resterende baner? Det er

ikke planlagt for nuværende

 

Der blev snakket om arbejdsdagen og det blev bestemt at der på dagen

udpeges ansvarlig for hver bane, som kan have overblikket over hvad

skal gøres

 

Der var spørgsmål ift. hvad der kan gøres få flere juniorspillere til? Det

er et rigtig godt spørgsmål. Som det fremgik af årsberetningen, har vi i

2018 forsøgt adskillige tiltag – uden det helt store held. Gode råd i den

forbindelse modtages med glæde…

 

Til slut takkede dirigenten for et godt fremmøde og for god ro og orden.

Bestyrelsen ”fik en hånd” for godt arbejde og var herefter vært ved et stykke smørrebrød og en øl/vand/vin.

 

Kommende aktiviteter