Generalforsamling 2024

I henhold til klubbens vedtægter, blev der afholdt generalforsamling i klubhuset tirsdag den 19.3.2024 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse (vedhæftet) 

4. Godkendelse af næste års budget og kontingent (Bestyrelsen foreslår en ændring af kontingentstrukturen – uddybes under dette punkt)

5. Behandling af indkomne forslag 

    5.1 Forslag fra medlem Flemming Vestergaard (vedhæftet)

    a) Forslag om genetablering af tennis slåmur

    b) Forslag om etablering af indendørs tennisbane eller kunststofbane

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Else Simonsen (modtager ikke genvalg), Kristian Bay Smidt (modtager genvalg), Anette Aggerholm  (modtager genvalg)

7. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant. På valg: Preben Berg og Allan Thomsen

8. Eventuelt

Kommende aktiviteter