Generalforsamling 2020

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØNDERSLEV TENNISKLUB

MANDAG D.3.AUGUST 2020, KL 19 I KLUBHUSET

20 medlemmer var mødt op til aftenens Generalforsamling i klubhuset under hensyntagen til Corona-restriktioner

 Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt: Aage Fredholm

Som referent: Anette Aggerholm

Dagsorden blev fundet i overensstemmelse med vedtægterne og rettidigt indkaldt. Godkendt

 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne forenings-år

Formand Karen Jørgensen aflagde årsberetning fra Bestyrelsen. (Kan ses på hjemmesiden her)

Beretning læses andet sted.

Karen sluttede af med at takke bestyrelsen og sponsorer.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning.

 

3) Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne forenings-år til godkendelse

Else fremlagde årsregnskab – det er sendt ud til alle medlemmerne i mail.

Else kommenterede bla. at det har været svært at fastlægge indtægtssiden, idet det blandt andet er medlemsafhængigt, som er svært forudsigeligt

Aktivitetstilskud (gives til børn under 18) + vi får banepasningstilskud Da medlemmerne passer banerne får vi det som en indtægt

Således havde vi egentlig budgetteret med et underskud – men i stedet endt med et overskud på Kr. 41.000,-.

Vores revisorer Aage Fredholm og Preben Berg har gennemgået og godkendt/underskrevet regnskabet

Der var følgende spørgsmål til regnskabet:

– Betaler foreningen negative renter?

Svar: Det gør vi ikke som forening, førend vi når en beholdning på kr. 750.000,-

– Nøgler/Brikker: Der spørges ind til, om der betales depositum for brikker?

Svar: Det gør der ikke for det er svært at styre. Det var sådan, at nogle fik ombyttet deres nøgler med brikker. Kan vi således risikere at der kommer nogle med en nøgle og vil have en brik? Ja i princippet – vi har nogle nøgler som vi ikke helt ved hvor er

Der er forslag om det således kunne være en ide med depositum? – ja – men det er meget svært at styre, så det ønskes ikke

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet.

 

4) Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende forenings-år

Else fortsatte herefter med forslag til budget 2020, ligeledes fremsendt til alle medlemmer:

Vi har valgt, ikke at ændre på det budget, som nu danner grundlag for det budget der igen danner baggrund for kontingentfastsættelse

Det blev bemærket, at vi har fået en ret stor medlemsfremgang – så i forhold til det får vi nogle ændringer

Vi har således en merindtægt på kontingentsiden på kr. 22950,-.

Ift. udgiftssiden: Vi sparer forventelig omk. Kr. 20.000,- , som betyder at vi har et mindreforbrug.

Alt i alt må siges, at vi i stedet for et regnskab der går i 0,- kr, får et overskud.

Det kan man så diskutere hvad vi skal bruge til?

Bestyrelsen foreslår på baggrund af budgettet, at vi fastholder kontingent på kr. 700,- for senior/ kr. 300,- for junior, og desuden halv pris for efterfølgende indmeldelse af medlemmer fra samme husstand => altså uændret

Der var ikke spørgsmål til Elses gennemgang af budgettet.

 

5) Bestyrelsen ønsker at drøfte evt. anlæg af Padelbane med Generalforsamlingen. Padel er en stor sport i fremgang. Der vil kunne søges penge til anlæg og der skal ansøges om tilladelse til anlæg. Der ønskes drøftelse af hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med projektet. Else kommer med et oplæg til diskussion på mødet.

Bestyrelsen har, på baggrund af den stigende interesse for Padel tennis, undersøgt lidt på emnet, som Else fremlægger omkring.

Else kommer ind på fakta omkring en mulig padelbane

Det skønnes at det vil kunne give noget omkring det sociale at etablere en sådan bane, – evt. give supplerende indtægter

Kommuneplanen foreskriver at vi godt må udvide med noget der kan anvendes til ”idrætsanlæg” eller andre formål – eks. en padelbane (vi må til sammenligning ikke udvide klubhus)

Der spørges ud til de fremmødte, om det er noget der er stemning for at Bestyrelsen skal arbejde videre med?

– Lydia tror det kan trække nye til – styrke tennisklubben

– Mads synes det skal ligge her og at det er en god ide. Kunne også være fedt med en helårsaktivitet. Vi ville stå stærkere ift. sponsorater

– Frederik: påpeger at nogle spiller mindre tennis og vil rigtig gerne give mange penge for at leje en bane

– Preben synes Bestyrelsen skal have fuldmagt til at arbejde videre med det og så fremlægge til næste GF

– Karen fremhæver at vi i Bestyrelsen gerne vil have den tæt på tennisklubben for ikke at miste medlemmer

– Aase foreslår at vi arbejder hurtigt

Generelt har flere prøvet at spille – det er sjovt og nemmere. Tror det vil trække mange til – bla også børn. Synes det skal ligge her ved tennisklubben

– Kunne man lave partnerskab med NIH?

Godt med en bane – men ville det være bedre med 2 baner? En bane kan hurtigt blive booket

Der kommer konkrete forslag til evt. placering (lige på den anden side af hegnet eller ”Møllerens Eng”)

Beslutning:

Det vedtages at Bestyrelsen arbejder videre med ideen jf. ovenstående.

Evt. kan der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, hvis vi når frem til noget konkret omkring en evt. bane og kommer langt i behandlingen og konditionerne med det.

 

6) Behandling af indkomne forslag

Der er kommet et forslag i år: Klargøring af banerne /Mads

Mads synes vi har et superflot anlæg, men at det omvendt ikke præsenterer sig super med banerne, når der kommer turneringsspillere fra andre dele af landet.

Mads fremlægger at han, og andre turneringsspillere, synes banerne er for bløde. Linjerne er ikke lige og er bla. helt væk (underminerede) i hjørnerne og der står vand på banerne når det regner

Man kan som turneringsspiller se en stor forskel på vores baner til sammenligning med andre baner, når man kommer rundt i landet til turneringsspil – Her står andre baner i landet knivskarpt

Hvor andre evt. har tilkøbt banepasning, så står medlemmerne i Brslv. selv for baneklargøring – men er det godt nok?

Kan vi holde et kursus – eller hvordan får vi tjek på at få banerne opgraderet? Banerne er af ældre dato – skal de omlægges – evt. 1 af gangen nu hvor vi har overskud i kassen?

Svend Erik: Der er generelt for meget grus på banerne

Bestyrelsen spørger ind til, hvad der efterlyses? Vurdering af banerne? Professionel hjælp til vedligehold af banerne? Nye baner? Prof. Banepasning?

Bestyrelsen mener at vi evt. kan få nogen til at komme at kigge på banerne (professionelt) en form for tilstandsrapport ift. banernes tilstand og behov

Vi har eks. talt med en entreprenør (jf. tennisbladet). De har sagt, at de kan komme og klargøre baner (herunder fjerne grus, ordne lines etc.). Det vil koste i omegnen af kr. 6.500,- + moms pr bane.

Beslutning: Der er opbakning til at Bestyrelsen går videre med at få et professionelt skøn på banerne og træffer beslutning herud fra.

Frederik aflægger under dette punkt ”Turneringsrapport”

2 hold spiller turnering

Der er lavet ny turneringsstruktur. Den oprindelige ”Jyllandsserie” – ændret til divisioner til nu at hedde ”Liga”

Sidste år: Niveauet lidt lavere og det endte også med at Brønderslev vandt en del kampe og rykkede op

Brønderslevs 1. hold er nu kommet i 2. division. Nu er modstanden god og der skal køres langt til turneringerne.

Brønderslev vandt dagen før GF over Viborg: 4-3 i Golden Match tiebreak.

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Else Simonsen, Kristian Smidt, Anette Aggerholm

Alle er villige til genvalg – men også villighed til at lade nye kræfter komme til

Den øvrige bestyrelse foreslog genvalg af de 3 til bestyrelsen.

Der var ikke ønske fra andre fremmødte om at stille op, derimod forslag om genvalg. Alle 3 blev genvalgt.

Tillykke

 

8) Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant. Preben Berg er på valg

Preben Berg genvalgt som revisor og Allan Thomsen genvalgt som revisor suppleant

Tak fordi I vil være behjælpelige – og tillykke med valget.

 

9) Eventuelt

 

– Pris på Padlebane ønskes drøftet. Bestyrelsen oplyser, hvad man har kunnet læse sig frem til, at det koster at anlægge en padlebane. Det er dog også meget afhængig af, hvorvidt der anlægges en enkelt eller flere baner.

Hvad det evt. eksakt kommer til at løbe op i Brønderslev afventer vi med at forholde os til ift. pkt. 5

– Preben: Vil gerne rose Bestyrelsen for de mange skibe der sættes i søen – blive ved med det

– Sponsorer: Det foreslås at de, der evt. ikke har betalt, skal slettes fra Hjemmesiden og skilte på banerne skal pilles ned

Der er spørgsmål ift. sponsorater: vi har en sponsorpolitik I øjeblikket 11 sponsorer. Vi er meget interesserede i at modtage ideer til nye sponsorer

– Hjemmesiden: Der ligger gamle oplysninger omkring Holdturnering for 2019/Sæsonplan for 2020. Der er behov for at få ryddet op på hjemmesiden

– Der er i tillæg til ovenstående et forslag om at sætte opslag op i vinduerne ift. turneringer /resultater, idet ikke alle benytter sig af hjemmeside og Face Book

– Hvordan ser det ud med at komme på toilettet og gøre brug af Klubhus?

Bestyrelsen har måttet forholde sig til de restriktioner der er udstukket af Sundhedsstyrelsen ift. Covid-19 situationen. Der har været lagt en del kræfter i at følge med i diverse skrivelser.

En åbning af toiletter og bad, ville betyde dgl. Rengøring af disse, hvilket ingen har tid eller ressourcer til. Alternativt købt rengøringshjælp?

Der er ved turneringer etc., åbent i klubhuset + toilet og bad. Her sørger bestyrelsen for at der bliver rengjort før og efter turnering.

Ved behov for toiletbesøg på andre tidspunkter, kan man gøre brug af det offentlige toilethus i Hedelund, da det rengøres kommunalt x 2 dgl.

Bestyrelsen lover at kigge på evt. mulighed for at få åbnet op for klubhuslokale + adgang til lys snarest, på en måde så retningslinjerne fortsat overholdes.

Slutteligt takkede dirigenten for et godt møde og god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved lidt mad og drikkelse.

Referatet er godkendt:

 

 

 

Aage Fredholm

Kommende aktiviteter