Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling Brønderslev Tennis Klub 27. April 2021  

Pkt 1 )   Aage Fredholm valgt til dirigent og Karen Jørgensen til referent.

Pkt 2) Formand Anette Aggerholm fremlægger bestyrelsens beretning for året.  Godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Pkt 3 )Regnskabet fremlægges af kasserer Else Simonsen. Pænt overskud, og medlemsfremgang i 2020.   Kommenterer vinterkontingentet, det vides pt ikke med sikkerhed hvad kommunen vil opkræve for denne stærkt reducerede vintersæson ( det er udmeldt at klubben skal betale for alle på forhånd reserverede tider! )    Regnskabet godkendt.

Pkt 4 )  Budget for 2021 gennemgås af Else.    Stor udgift til renovering af bane 1 og klargøring af øvrige baner, hegn skal ordnes og nye vindskærme.

Budgettet godkendt og kontingent fastsat til uændret.

Padelbaner : Arbejdet ventes igangsat ult juli/primo aug. Ventes færdig omkr okt.  Budget 900.000 kr. 2x 50.000kr fra fonde er bevilget , flere er ansøgt. Mads og Susanne vil søge at sælge sponsorater  og forudbetalte kontingenter. Egenfinanciering 75.000  og eget arbejde ( f.eks flisearb ) 25.000. ”lån fra tennisklubben” som afdrages via padelkontingent ( her budgetteres overskud på 70.000 første sæson )   

Padelkontingent fastsat til 500 kr fra anlægget står færdigt til 1 april 2022. Åbningstid for padelbaner 9.00 til 21.00 Leje af bane fastsat pr time til 200 kr hverdage 9-14 , alle andre tider 250 kr  NIH og skoler 100 kr efter aftale med bestyrelsen.

Pkt 5 )    Ingen indkomne forslag

Pkt 6 )Valg af bestyrelsesmedlemmer,   Karen Jørgensen og Susanne Vittrup ønsker ikke genvalg, Erik Ejsing genvalgt. Nyvalgt er Mads Thomsen og Grethe Dam .

Pkt 7 )   Som revisor er Aage Fredholm genvalgt Og som revisorsuppleant Allan Thomsen genvalgt.

Pkt 8)   evt.    Mads Thomsen informerer om turneringshold. 2 hold fra klubben har deltaget , et hold i Liga 3—vandt puljen (kan dog ikke rykke op i division ).  Et hold i 2. division, vandt kun 1 kamp og rykker ned i 3. division

Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Ikke yderlige punkter

Kommende aktiviteter