Vedtægter – Ikke gældende

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK) , som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Tennis Forbund/Jyllands Tennisunion under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål
Foreningens formål er at spille tennis og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Medlemskab
Optagelse af aktive og passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§4 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. For medlemmer under 18 år skal henvendelsen have forældres eller værges accept.

§5 Udmeldelse
Et medlem betragtes som udmeldt af foreningen, såfremt kontingent for næste sæson ikke er betalt. Ellers sker udmeldelsen ved henvendelse til bestyrelsen.

§6 Kontingent
Kontingentet for sommeren fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingent betales før udlevering af medlemsnummer, som giver adgang til at spille.
Vinterkontingent, som dækker spil i en hal og minitennis, fastsættes af bestyrelsen afhængig af prisen for spillestederne. Er man ikke medlem af klubben i forvejen tillægges et gebyr på 100 kr for spil i hal og 50 kr for minitennis.

§7 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel pr mail og på foreningens hjemmeside eller anden betryggende form.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab og eventuelt indkomne forslag fremsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. I lige år vælges min. 2 og max. 3 bestyrelsesmedlemmer
7. I ulige år vælges min. 3 og max. 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§10 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf §§ 16 og 17.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelsen skal ske mindst 2 uger før afholdelsen. For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§12 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand og kasserer. Såfremt der ikke opnås valg af op til 7 medlemmer på generalforsamlingen, kan bestyrelsen til enhver tid supplere op til 7 medlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af min. 5 eller max. 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.
Der kan højst vælges 2 medlemmer under 18 år til bestyrelsen.

§13 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisions påtegning og underskrift.

§14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, som ligger ud over de budgetmæssige rammer kræves dog underskrift af formanden og kassereren i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§16 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedel af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en generalforsamling, eller hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med mindst tre fjerdedel af stemmerne, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. overskydende midler indsættes på en konto under administration af Idrætssamvirket i et lokalt pengeinstitut. Såfremt der inden for 5 år oprettes en ny tennisklub i Brønderslev by tilfalder indestående på kontoen denne. Efter den anførte periode overgår kontoen til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger under Idrætssamvirket i hele kommunen.

Vedtaget med ændring på generalforsamlingen den 3. oktober 2000 (§4)
Vedtaget med ændring på generalforsamlingen den 31. oktober 2001 (§10)
Vedtaget med ændring på generalforsamlingen den 31. oktober 2006 (§§ 3, 7a og 12)
Vedtaget med ændring på generalforsamlingen den 29. oktober 2013 (samtlige §§)
Vedtaget med ændring på generalforsamlingen den 26.oktober 2015 ( § 6, 8 og 13)

Kommende aktiviteter