Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Brønderslev Tennis og Padel Klub 2024

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Brønderslev Tennis og Padel Klub

Tid: Tirsdag d. 19/3-2024 kl. 19.00

Sted: Brønderslev Tennis og Padel Klub, i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse

4. Godkendelse af næste års budget og kontingent (Bestyrelsen foreslår en ændring af kontingentstrukturen – uddybes under dette punkt)

5. Behandling af indkomne forslag 

    5.1 Forslag fra medlem Flemming Vestergaard

    a) Forslag om genetablering af tennis slåmur

    b) Forslag om etablering af indendørs tennisbane eller kunststofbane

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Else Simonsen (modtager ikke genvalg), Kristian Bay Smidt (modtager genvalg), Anette Aggerholm  (modtager genvalg)

7. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant. På valg: Preben Berg og Allan Thomsen

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement

Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften 🙂

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kommende aktiviteter